Częstochowski Klub Miłośników Historii

im. Mecenasa Jana Pietrzykowskiego

  1. NAZWA I TEREN DZIAŁALNOŚCI

   § 1.

   1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Częstochowski Klub Miłośników Historii imienia mecenasa Jana Pietrzykowskiego, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.
   2. Stowarzyszenie, którym mowa w ust. 1, posługuje się nazwą skróconą: Częstochowski Klubu Miłośników Historii im. mec. Jana Pietrzykowskiego.

   § 2.

   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 25 maja 2003 r. Nr 96 poz. 873 i 874).

   § 3.

   Siedzibą władz jest miasto Częstochowa, a terenem działania obszar województwa śląskiego i kraju.

  2. CELE DZIAŁALNOŚCI

   § 4.

   Stowarzyszenie jako nadrzędny cel swojej działalności stawia upowszechnianie historii wśród najszerszych warstw społeczeństwa województwa śląskiego i kraju. Stowarzyszenie wykonuje zadania z zakresu pożytku publicznego w takich dziedzinach jak:

   1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
   2. podtrzymywanie tradycji mniejszości narodowych;
   3. rozwój nauki, oświaty, wychowania; a w szczególności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
   4. upowszechnianie idei wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
   5. upowszechnianie idei europejskiej integracji oraz rozwój kontaktów między społecznościami różnych państw;
   6. promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz popularyzowania w społeczeństwie celów statutowych stowarzyszenia;
   7. działanie na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochrony wolności, praw człowieka, kształtowania swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji;
   8. wspieranie działalności na rzecz obywatelskiej aktywności seniorów;
   9. organizowanie imprez typu iwent w celu popularyzacji kultury i historii miasta Częstochowy, województwa śląskiego i kraju.

   § 5.

   1. Stowarzyszenie cele swoje realizuje przez:
    1. tworzenie kręgu osób sprzyjających działalności związanej z kultywowaniem tradycji, pamięci o ludziach oraz ich czynach, ochroną zabytków oraz osób działających na rzecz upowszechniania dóbr kultury;
    2. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z historią miasta jego tradycjami i obyczajami, historią województwa śląskiego i kraju;
    3. starania na rzecz utworzenia muzeum pamięci Władysława Biegańskiego i muzeum dewocjonaliów;
    4. pomoc w działalności wydawniczej autorom wydawnictw, także filmów o Częstochowie, regionie, województwie, kraju i Unii Europejskiej, jak również pomoc w wymianie informacji z tego zakresu;
    5. organizowanie odczytów, wykładów, sesji naukowych i sympozjów;
    6. inicjowanie spotkań z innymi organizacjami o podobnym charakterze;
    7. inne formy pracy społecznej w zakresie upowszechniania historii i kultury regionu, kraju i świata;
    8. prowadzenie działalności na rzecz seniorów;
    9. organizowanie imprez typu iwent w celu popularyzacji kultury i historii;
   2. Działalność wydawniczą Stowarzyszenie prowadzi w formie odpłatnej, przy czym dochód ze sprzedaży książek, biuletynów i czasopism przeznacza się na działalność statutową.
   3. Prowadzenie działalności promującej historię miasta, województwa śląskiego i kraju, jak również prowadzenie działalności popularyzującej autorów oraz inne formy upowszechniania historii mają charakter nieodpłatny.

  3. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

   § 6.

   1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które złożą deklarację członkowską i zostaną przyjęte przez Zarząd. Osoby prawne nie posiadają czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia.
   2. Członków honorowych zatwierdza Walne Zebranie spośród osób zasłużonych szczególnie dla Stowarzyszenia.

   § 7.

   Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

   1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
   2. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;
   3. korzystania z literatury i innych materiałów historycznych Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd.

   § 8.

   Utrata praw członkowskich następuje przez:

   1. wystąpienie zgłoszone na piśmie;
   2. wykreślenie z listy przez Zarząd za nie opłacone składki członkowskie za okres trzech miesięcy pomimo pisemnego upomnienia;
   3. utratę zdolności prawnych.
   4. wykluczenie uchwałą Zarządu za popełnienie czynu hańbiącego lub działającego na szkodę Stowarzyszenia. Decyzję podejmuje Zarząd na posiedzeniu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 składu Zarządu. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości.

   § 9.

   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za udzielanie pomocy w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

   § 10.

   Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania. Godność tę nadaje Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

   § 11.

   Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązki:

   1. popierania i realizowania działalności statutowej Stowarzyszenia;
   2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia;
   3. regularnego opłacania składek członkowskich;
   4. członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

  4. WŁADZE STOWARZYSZENIA

   § 12.

   Władzami Stowarzyszenia są:

   1. Walne zebranie członków Stowarzyszenia;
   2. Zarząd Stowarzyszenia;
   3. Komisja Rewizyjna.

   § 13.

   Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

   § 14.

   Uzupełnienie składu władz stowarzyszenia w rozumieniu § 12 pkt 2 i 3 Statutu odbywa się na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia.

   § 15.

   1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
   2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 7 dni od daty pierwszego terminu.
   3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

   A. Walne Zebranie

   § 16.

   Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Zebrania walne mogą być zwyczajne i nadzwyczajne:

   1. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
    1. ustalenie programu działania Stowarzyszenia;
    2. wybór władz Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
    3. uchwalenie wysokości składek członkowskich;
    4. uchwalanie zmian w statucie;
    5. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wynikających z postanowień niniejszego statutu i zarządzeń władz;
    6. nadawanie godności członka honorowego;
   2. w obradach Zwyczajnego Walnego Zebrania biorą udział wszyscy członkowie lub ich delegaci wybrani według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia, jak również członkowie honorowi i wspierający wyłącznie z głosem doradczym;
   3. zwyczajne Zebranie Walne jest zwoływane przez Zarząd raz na trzy lata;
   4. nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane bez względu na termin z inicjatywy Zarządu lub na pisemne żądanie 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.

   § 17.

   Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem.

   Uchwały Walnego Zebrania są ważne:

   1. w pierwszym terminie - przy obecności przynajmniej połowy upoważnionych;
   2. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

   B. Zarząd Stowarzyszenia

   § 18.

   1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób wybranych na Walnym Zebraniu. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu powołuje Walne Zebranie. Głosowanie nad każdą z kandydatur odbywa się oddzielnie. Przy czym wybranemu w pierwszej kolejności prezesowi Stowarzyszenia przysługuje prawo desygnowania kandydatury Wiceprezesa i Sekretarza. Kandydatury wiceprezesa i sekretarza poddawane są pod głosowanie Walnego Zebrania, które je zatwierdza.
   2. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się bezpośrednio po wyborach pod kierownictwem przewodniczącego Walnego Zebrania. Członkowie Zarządu pełnią obowiązki honorowo i nieodpłatnie.

   § 19.

   1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
   2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łącznie działanie Prezesa i Skarbnika.
   3. Do podpisywania umów i dokonywania poleceń przelewów z konta Stowarzyszenia upoważnieni są: występujący łącznie Prezes i Skarbnik.
   4. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić do działania w jego imieniu:
    1. członka stowarzyszenia;
    2. radcę prawnego lub adwokata.

   § 20.

   1. Do szczegółowych zadań Zarządu należy:
    1. zarządzanie sprawami Stowarzyszenia;
    2. opracowanie planów pracy i sprawozdań;
    3. zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;
    4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
    5. załatwianie wszystkich spraw wynikających z postanowień statutu oraz zaleceń i zarządzeń władz.
   2. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Do prawomocności uchwał Zarządu konieczna jest obecność przynajmniej trzech członków Zarządu (w tym prezesa lub wiceprezesa). W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.
   3. Zarząd programuje i ustala kierunki działań Stowarzyszenia.
   4. Członkowie zarządu nie mogą być związani stosunkiem pracy ze stowarzyszeniem Częstochowski Klub Miłośników Historii im. mec. Jana Pietrzykowskiego.

   C. Komisja Rewizyjna

   § 21.

   1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Komisja jest wybierana na Walnym Zebraniu i zbiera się w miarę potrzeb raz na kwartał - jednak obligatoryjnie dwukrotnie w ciągu roku. Do kompetencji członków komisji należy:
    1. sprawdzanie ksiąg rachunkowych i kasy Stowarzyszenia;
    2. badanie całości wydatków i prawidłowości dochodów;
    3. opracowywanie sprawozdań z kontroli i wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
    4. wydawanie opinii w sprawie członków, w sprawach których Zarząd zamierza podjąć uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
    5. wnioskowanie w sprawach ogólnej działalności Stowarzyszenia.
   2. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące kryteria:
    1. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni lub pozostawać w stosunku zatrudnienia z którymkolwiek z członków Zarządu Stowarzyszenia;
    2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
    3. nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. (z późniejszymi zmianami) o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

  5. FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

   § 22.

   1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
    1. wpisowe i składki członkowskie;
    2. odpisy jednoprocentowe z podatku dochodowego od osób fizycznych;
    3. środki finansowe, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej; środki finansowe od organizacji społecznych, fundacji oraz środki finansowe funduszy europejskich;
    4. dochody z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
    5. zapisy, darowizny i spadki;
    6. inne wpływy.
   2. Zobowiązania majątkowe i finansowe podpisują dwie osoby upoważnione przez Zarząd: prezes i skarbnik.
   3. Funduszy nie można wykorzystywać do celów sprzecznych ze statutowymi celami Stowarzyszenia a w szczególności:
    1. udzielać pożyczek lub używać funduszy Stowarzyszenia jako zabezpieczenia kredytowego któregokolwiek członków stowarzyszenia oraz ich małżonków, powinowatych, przysposobionych, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
    2. dokonywać zakupu usług lub towarów na zasadach szczególnych od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, pracownicy lub ich osoby bliskie.
   4. Działalność dochodowa stowarzyszenia nie może być nadrzędna, a pozyskane fundusze i majątek w całości służyć powinny wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:
    1. nie można wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub osób bliskich na zasadach innych niż wobec osób trzecich za wyjątkiem takiego wykorzystania, które służy statutowym celom Stowarzyszenia;
    2. wyklucza się podział majątku i dochodu Stowarzyszenia między jego członków.

  6. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 23.

Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia lub na wniosek władzy rejestracyjnej.

§ 24.

Do powzięcia decyzji w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia uprawniony jest Walne Zebranie specjalnie w tym celu zwołane. Wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Zarządu przynajmniej na miesiąc przed terminem.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa tryb likwidacji spraw Stowarzyszenia oraz instytucję, która przejmie jego majątek. Ostateczna decyzja w powyższych sprawach należy do władz rejestracyjnych.

 

Juliusz Sętowski
Prezes Częstochowskiego
Klubu Miłośników
Historii im. Mecenasa
Jana Pietrzykowskiego

Zdzisław Waśkiewicz
Skarbnik Częstochowskiego
Klubu Miłośników
Historii im. Mecenasa
Jana Pietrzykowskiego

Jacek Mróz
Sekretarz Częstochowskiego
Klubu Miłośników
Historii im. Mecenasa
Jana Pietrzykowskiego


© 2015-2016. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry